Page 9 - Benk Yapı
P. 9

භ zƺnjĞLJ ƚĞŵŝnjůŝŐŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ͕ LJĂƉŦƔŵĂ ŵƵŬĂǀĞŵĞƟŶŝŶ hLJŐƵůĂŵĂ ^ŦŶŦƌůĂƌŦ
    ĂƌƴƌŦůŵĂƐŦ ǀĞ LJƺnjĞLJ ĞŵŝĐŝůŝŐŝŶŝŶ ĚĞŶŐĞůĞŶŵĞƐŝ ŝĕŝŶ  ,ĂnjŦƌůĂŶĂŶ ŚĂƌĐŦŶ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŵĞ
    LJƺnjĞLJ  hD7y ^d Z ŝůĞ ƚĞŬ ŬĂƚ ĂƐƚĂƌůĂŶŵĂůŦ ǀĞ ϭͲϮ ƐĂĂƚ  ƐƺƌĞƐŝ Ͳ <ĂƉ Ƃŵƌƺ DĂŬƐŝŵƵŵ ϯ ƐĂĂƚ
    ŬƵƌƵŵĂLJĂ ďŦƌĂŬŦůŵĂůŦĚŦƌ͘
    භ /ƐůĂŬ ŚĂĐŝŵ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĚĂ ƐĞƌĂŵŝŬ ĚƂƔĞŵĞƐŝŶĚĞŶ  ĂůŦƔĂďŝůŵĞ ƐƺƌĞƐŝ DĂŬƐŝŵƵŵ ϯϬ ĚŬ͘
    ƂŶĐĞ ƂŶĞƌŝůĞŶ ĂƐƚĂƌ ŝůĞ ĂƐƚĂƌůĂŶŵŦƔ LJƺnjĞLJĞ t ^^ Z DD  ƺnjĞůƟůĞďŝůŵĞ ƐƺƌĞƐŝ ϭϱ ĚŬ͘
     > ^d7< ǀĞLJĂ t ^^ Z DD d D > ^d7< ƺƌƺŶƺ ŝůĞ ƐƵ
    LJĂůŦƨŵŦ ƐĂŐůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͘         Ğƌnj ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ƐƺƌĞ Ϯϰ ƐĂĂƚ
                        ĞŵŝŶŝŶ ƚƌĂĮŐĞ ĂĕŦůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ
    hLJŐƵůĂŵĂ zƂŶƚĞŵůĞƌŝ          ƐƺƌĞ           Ϯϰ Ͳ ϰϴ ƐĂĂƚ
    භ zĂƉŦƔƨƌŵĂ ŚĂƌĐŦ͕ ƐĞƌĂŵŝŬ ĞďĂĚŦŶĂ ǀĞ LJƺnjĞLJŝŶ LJĂƉŦƐĂů
    ĚƵƌƵŵƵŶĂ ŐƂƌĞ ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔ ƚĂƌĂŬůŦ ŵĂůĂ ŝůĞ LJƺnjĞLJĞ  Ƶ ĚĞŒĞƌůĞƌ ůĂďŽƌĂƚƵǀĂƌ ƔĂƌƚůĂƌŦŶĚĂ͖ Ϯϯ ц ϮǑ ǀĞ йϱϬ ц ϱ ďĂŐŦů
    ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͘            ŶĞŵ ŽƌƚĂŵŦŶĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ĚĞŶĞLJůĞƌ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ͘
    භhLJŐƵůĂŵĂ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ LJĂƉŦƔƨƌŵĂ ŚĂƌĐŦŶŦŶ  LJƺnjĞLJĚĞ  dĂďůŽĚĂ ǀĞƌŝůĞŶ ĚĞŒĞƌůĞƌ LJƺnjĞLJ ǀĞ ŽƌƚĂŵ ŬŽƔƵůůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ĨĂƌŬůŦůŦŬ
    Įůŵ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŵĂƐŦŶĂ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘ zƺnjĞLJĚĞ Įůŵ  ŐƂƐƚĞƌĞďŝůŝƌ͘
    ŽůƵƔƚƵƌŵƵƔ LJĂƉŦƔƨƌŦĐŦ LJƺnjĞLJĚĞŶ ŬĂnjŦŶŵĂůŦĚŦƌ ǀĞ ƚĞŬƌĂƌ  hz'h> D d >7D d> Z/
    ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ͘          <ĂƌŦƔƨƌŵĂ ŬŝƉŵĂŶůĂƌŦ
    භ <ĂƉůĂŵĂ ŵĂůnjĞŵĞƐŝ LJƺnjĞLJĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƉ͕ ůĂƐƟŬ ƵĕůƵ ďŝƌ  භ ƺƔƺŬ ĚĞǀŝƌůŝ ĞůĞŬƚƌŝŬůŝ ŵŝŬƐĞƌ ;ϰϬϬ ĚĞǀŝƌͬĚŬ͘Ϳ
    ƚŽŬŵĂŬ ŝůĞ LJƺnjĞLJĞ ŽƚƵƌŵĂƐŦ ƐĂŐůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͘ භ PnjĞů ƵĕůƵ ŬĂƌŦƔƨƌŵĂ ĞŬŝƉŵĂŶŦ
    භ Ğƌnj ĚŽůŐƵ ŝƔůĞŵŝŶĞ͕ LJĂƉŦƔƨƌŵĂ ŝƔůĞŵŝŶĚĞŶ ŵŝŶŝŵƵŵ Ϯϰ
    ƐĂĂƚ ƐŽŶƌĂ ŐĞĕŝůŵĞůŝĚŝƌ͘       <ĂƌŦƔƨƌŵĂ ^ƺƌĞƐŝ
    භ7ĕ ŵĞŬĂŶ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĚĂ ϯϯdžϯϯĐŵ͛ĚĞŶ ďƺLJƺŬ ĞďĂƚůŦ  ƺƔƺŬ ĚĞǀŝƌůŝ ďŝƌ ŵŝŬƐĞƌ LJĂƌĚŦŵŦLJůĂ͕ ŬƵƌƵ ƚŽnj ǀĞ ƚŽƉĂŬ ŬĂůŵĂLJĂĐĂŬ
    ƐĞƌĂŵŝŬ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĚĂ ĕŝŌ ƚĂƌĂŇŦ LJĂƉŦƔƨƌŵĂ ŝƔůĞŵŝ  ƔĞŬŝůĚĞ ŬĂƌŦƔƨƌŦůŵĂůŦĚŦƌ͘ ,Ăƌĕ͕ ϱ Ͳ ϭϬ ĚŬ͘ ĚŝŶůĞŶĚŝƌŝůĚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ
    ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͘            ƵLJŐƵůĂŵĂ ƂŶĐĞƐŝ ϭ Ͳ Ϯ ĚŬ͘ ƚĞŬƌĂƌ ŬĂƌŦƔƨƌŦůŵĂůŦĚŦƌ͘
                       hLJŐƵůĂŵĂ ŬŝƉŵĂŶůĂƌŦ
    hLJŐƵůĂŵĂ PŶĞƌŝůĞƌŝ          භ ^ĞƌĂŵŝŬ ĞďĂĚŦŶĂ ǀĞ njĞŵŝŶŝŶ LJĂƉŦƐŦŶĂ ŐƂƌĞ ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔ ƚĂƌĂŬůŦ
    භ mƌƺŶ ŬĂƌŦƔƨƌŦůĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŬĂƉ Ƃŵƌƺ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ  ĕĞůŝŬ ŵĂůĂ
    ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ͘ hLJŐƵůĂŵĂ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ŬĂƉ ƂŵƌƺŶƺ භ >ĂƐƟŬ ƵĕůƵ ƐĞƌĂŵŝŬ ƚŽŬŵĂŐŦ
    ĚŽůĚƵƌŵƵƔ ƺƌƺŶůĞƌ ŬĞƐŝŶůŝŬůĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ͘
    භ ,ĂnjŦƌůĂŶĂŶ ŚĂƌĕ ŝĕĞƌŝƐŝŶĞ ŬŝƌĞĕ͕ ĕŝŵĞŶƚŽ͕ ĂůĕŦ Őŝďŝ LJĂďĂŶĐŦ  ŬŝƉŵĂŶ dĞŵŝnjůŝŒŝ
    ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ ŵĂůnjĞŵĞ ŝůĂǀĞ ĞĚŝůŵĞŵĞůŝĚŝƌ͘ hLJŐƵůĂŵĂ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ͕ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ŚĂƌĕ
    භ <ĂƌŦƔŦŵĂ ĞŬƐƚƌĂ ƐƵ ŝůĂǀĞƐŝ LJĂƉŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ͘ ŬƵƌƵŵĂĚĂŶ ƐƵ ŝůĞ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞůŝĚŝƌ͘
    භ ^ĂŒůĂŵ ŽůŵĂLJĂŶ LJƺnjĞLJůĞƌĞ ƵLJŐƵůĂŵĂ LJĂƉŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ͘
     ƐŬŝ LJƺnjĞLJůĞƌŝŶ ƐĂŒůĂŵůŦŐŦ ǀĞ ƚĂƔŦLJŦĐŦůŦŒŦ ƵLJŐƵůĂŵĂ ŝƔůĞŵŝ  d <E7< P >>7<> Z
                       <ŝŵLJĂƐĂů zĂƉŦ͗ ŝŵĞŶƚŽ ĞƐĂƐůŦ͕ ƐĞƌĂŵŝŬ LJĂƉŦƔƨƌŵĂ ŚĂƌĐŦ
    ƂŶĐĞƐŝ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘      <ƵƌƵ zŽŒƵŶůƵŬ͗ ϭ͕ϰϬ ц Ϭ͕Ϭϱ ŐƌͬĐŵ ϯ
    භ hLJŐƵůĂŵĂ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ LJƺnjĞLJ ŚĂǀĂ  ,Ăƌĕ zŽŒƵŶůƵŒƵ͗ ϭ͕ϴϱ ц Ϭ͕Ϭϱ ŐƌͬĐŵ ϯ
    ĂŬŦŵůĂƌŦŶĚĂŶ ŬŽƌƵŶŵĂůŦ ǀĞ ƐƵ ŝůĞ ƚĞŵĂƐŦ ĞŶŐĞůůĞŶŵĞůŝĚŝƌ͘ ZĞŶŬ͗ 'ƌŝ
    භ Ϯϰ ƐĂĂƚ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ĚŽŶ ƚĞŚůŝŬĞƐŝ ŽůĂŶ͕ ĚŽŶŵƵƔ ǀĞLJĂ ^ŦĐĂŬůŦŬ ĂLJĂŶŦŵŦ͗ ͲϭϱǑ ǀĞ нϴϬǑ ĂƌĂƐŦ
    ďƵnjůĂŶŵĂƐŦ ĞƌŝŵĞŬƚĞ ŽůĂŶ LJƺnjĞLJůĞƌĚĞ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŵĂůŦĚŦƌ͘
    භ ^ŦĐĂŬ ŚĂǀĂůĂƌĚĂ ŵĂůnjĞŵĞŶŝŶ ĚŝƌĞŬƚ ŐƺŶĞƔ ŦƔŦŶůĂƌŦŶĂ Z & PDZm
    ŵĂƌƵnj ŬĂůŵĂŵĂƐŦŶĂ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůŵĞůŝ ǀĞ ŬĂƌŦƔŦŵ ƐŽŒƵŬ ƐƵ  ĕŦůŵĂŵŦƔ ŽƌũŝŶĂů ĂŵďĂůĂũŦŶĚĂ ŬƵƌƵ ; ĂnjĂŵŝ й ϲϬ ďĂŒŦů ŶĞŵ Ϳ ǀĞ
    ŝůĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ͘           ƐĞƌŝŶ ; нϱϬ ǀĞ нϮϱϬ  ĂƌĂƐŦ ƐŦĐĂŬůŦŬ Ϳ  ĚĞƉŽůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ƌĂĨ Ƃŵƌƺ
    භ  ƔŦƌŦ ƌƺnjŐĂƌůŦ ǀĞLJĂ ĚŽŒƌƵĚĂŶ ŐƺŶĞƔ ŐƂƌĞŶ ƐŦĐĂŬ  ϲ ĂLJĚŦƌ͘
    LJƺnjĞLJůĞƌĚĞ ƵLJŐƵůĂŵĂ LJĂƉŦůŵĂŵĂůŦ͕ ďƵ ŽƌƚĂŵůĂƌĚĂ  UYARILAR
    ƵLJŐƵůĂŵĂ njŽƌƵŶůƵůƵŒƵ ǀĂƌƐĂ ďĂƔůĂŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ŽƌƚĂŵ ǀĞ  Zϯϲͬϯϴ ͗ 'ƂnjůĞƌŝ ǀĞ ĐŝůĚŝ ƚĂŚƌŝƔ ĞĚŝĐŝĚŝƌ͘
    LJƺnjĞLJ ƵLJŐƵůĂŵĂLJĂ ŚĂnjŦƌ ŚĂůĞ ŐĞƟƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘ Zϰϯ͗  ŝůƚ ŝůĞ ƚĞŵĂƐŦŶĚĂ ĂůĞƌũŝ LJĂƉĂďŝůŝƌ ǀĞ ĐŝůƩĞ ŚĂƐƐĂƐŝLJĞƚ
    භ zĂŒŵƵƌůƵ ŚĂǀĂůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŵĂ LJĂƉŦůŵĂŵĂůŦ͕ ƵLJŐƵůĂŵĂ ŽůƵƔƚƵƌĂďŝůŝƌ͘
    LJĂƉŦůĂŶ LJƺnjĞLJ Ϯϰ ƐĂĂƚ ƐƺƌĞ ŝůĞ LJĂŒŵƵƌĚĂŶ ŬŽƌƵŶŵĂůŦĚŦƌ͘ ^Ϯ ͗ ŽĐƵŬůĂƌŦŶ ƵůĂƔĂŵŦLJĂĐĂŒŦ LJĞƌĚĞ ŵƵŚĂĨĂnjĂ ĞĚŝŶŝnj͘
    භ Ğƌnj ĚŽůŐƵ ŝƔůĞŵŝŶĞ͕ LJĂƉŦƔƨƌŵĂ ŝƔůĞŵŝŶĚĞŶ ŵŝŶŝŵƵŵ ^ϮϰͬϮϱ ͗ 'Ƃnj ǀĞ Đŝůƚ ƚĞŵĂƐŦŶĚĂŶ ƐĂŬŦŶŦŶŦnj
    Ϯϰ ƐĂĂƚ ƐŽŶƌĂ ŐĞĕŝůŵĞůŝĚŝƌ͘ ĞŶŬŝŵ  Ğƌnj  ŽůŐƵ͕  ĞŶŬŝŵ  ^Ϯϲ ͗ 'Ƃnj ŝůĞ ƚĞŵĂƐŦŶĚĂ ďŽů ƐƵ ŝůĞ LJŦŬĂLJŦŶŦnj ǀĞ ĚĞƌŚĂů ĚŽŬƚŽƌĂ
     Ğƌnj ŽůŐƵ &ůĞdž ǀĞLJĂ ĞŶŬŝŵ ^ŝůŝŬŽŶůƵ Ğƌnj ŝůĞ ƵLJŐƵůĂŵĂ  ďĂƔǀƵƌƵŶƵnj͘
    LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ             ^Ϯϴ ͗ ŝůƚ ƚĞŵĂƐŦŶĚĂ ĚĞƌŚĂů ďŽů ƐƵ ŝůĞ LJŦŬĂLJŦŶŦnj͘
                       ^ϯϳ ͗ hLJŐƵŶ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ĞůĚŝǀĞŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ͘
    zƺnjĞLJ ǀĞ KƌƚĂŵ ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
    hLJŐƵůĂŵĂ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ LJƺnjĞLJ ǀĞ ŽƌƚĂŵ ^ŦĐĂŬůŦŒŦ нϱǑ  ǀĞ
    нϯϱǑ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůŵĂůŦĚŦƌ͘


                                            9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14